Sufi Mektebi

 

Müminin Bakışı Zünnar Kestirir


 
 

 Bir aşure gününde, kalabalık bir cemaat Hâce Abdulhâlik-i Gucduvânî’ nin (ks.) sohbetine oturmuşlardı.

Hâce marifet konusunda söz ederken, zahidler suretinde bir genç çıkageldi. Arkasında hırka, omzunda seccade vardı. Gelip bir köşeye oturdu. Bir müddet sonra ayağa kalkıp dedi ki:  Hazret-i Peygamber:

 

“Müminin anlayışlı bakışından korkunuz. Çünkü o, aziz ve celil olan Allah’ın nuru ile görür.’’ buyurmuşlardır. Bu hadisin sırrı nedir? Hâce Hazretleri buyurdu ki:

 Bu hadisin sırrı şudur; Zünnârı kesesin ve ...


devamı için tıklayınız

Yolun 'İsmail' leri Olabilmek


           Kurban Bayramı, neden bayram?Kimlerdir bayramı bayram yapabilen ? ...Küçüklüğümüzden beri Hz İbrahim ve Hz İsmail (a.s)’ ın kıssasını büyükler anlatır; bizler de hikaye misali dinler dururuz.Sonunda Hz İsmail için mutlu son vardır sonu mutlu biten eh bizi de mutlu eder.O zamanlarda sadece hikayenin sonunu bekleyip hiç sorgulamadan dinlememiş olsak da; şimdilerde o her şeyi sorgulayan akıllarımız mutlu sona giden bu yolu inceleyebilecek bir kıvamda olmalı.Bu ...


devamı için tıklayınız

Kalbe gelen hitapların murakebe edilmesi


NİGAH DAŞT HAVATIRIN (KALBE GELEN HİTAPLARIN) MURAKABE EDİLMESi

Farsça’da nigah bakış , daşt tutma anlamına gelmektedir.Bu cihetle nigah daşt , salikin havatırı murakabe etmesinden ibarettir.Salik, bu halini Pir’in himmeti ve zikirle meşgul olarak muhafaza etmeli ;Cezbetün min cezabatir rahman tüvazu min amelissakaleyn’’: Rahmanî olan cezbe bir insana gelirse insanların ve cinlerin sevabının hepsini tartar, hadis-i şerifi ile sırlanarak hal ehli ve cezbe sahibi olmalıdır. .(Hasan Burkay (k.s) Hakikatten Damlalar Kitabı.)
Havatır, lugatte ...


devamı için tıklayınız

Her an hakk'a doğru yolculuk


"SEFER DER VATAN"

Sefer ,Arapça yolculuk, der Farsça zarf edatı; Vatan Arapça yurt manasınadır.Salik oturduğu yerde daima sefer halinde bulunmalıdır.Yani, salik daima kendi haline nazar etmelidir..’’Ve fi enfüsiküm efela tübsirun’’-Nefislerinizde hücrelerden vücut yapınıza kadar bir çok alametler var ki , hep Allah’ın kudretine , ilmine azamet ve iradesine dalalet ederler.Hala görmeyecek misiniz?(51/21) ayeti celilesi buna işarettir’’.(Hasan Burkay (k.s) Hakikatten Damlalar Kitabı.)

‘’Halk arasında sefer denilince bir beldeden bir beldeye gitmek anlaşılır.Bu terim ...


devamı için tıklayınız

Vukuf-i Adedi (Verilen sayıya riayet)


Salik zikrini yaparken mürşidinin verdiği sayıya riayet etmelidir. Bahaeddin Nakşibend (k.s.) bunu şu şekilde açıklamıştır:

“Kalp zikrindeki sayıya uymaktaki gaye, gönüle dağınık düşüncelerin gelmesini önlemektir. Hacegan büyüklerinin sözlerinde, filan kimse filana vukuf-ı adediyi emretti denilir. Bununla adede uyarak kalp zikri yapmak kastedilmiştir. Ancak sadece sayıya uymak tek başına yeterli değildir. Yani asıl maksat, kalp zikridir. Sayıya uymak ise araçtır ve ikinci derecede önemlidir. Zikir yapan kişinin bir nefeste üç, beş, yedi ...


devamı için tıklayınız

Kalp ve dil ile zikrin daim olması


Yad kerd terimi daima hatırda tutmak , zikretmeyi sürdürmek anlamında kullanılmıştır.Cenab-ı Hak, O’nu zikretmenin ehemmiyetini Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerde vurgulamıştır.

‘’Ey İman edenler Allah’ı çokça zikrediniz ‘’(Ahzab 33/41)

"-Onlar ayakta iken, otururlarken ve yanları üstüne yatarken Allah'ı zikrederler." (Al-i imran: 191)

Hz Allah (c.c) ayeti kerimede insanın tüm anlarını kapsayan eylemleri ifade etmektedir. Ayakta, koşuşturma anında zikretmek, yine dinlenme anlarında , oturma halinde zikretmek yine uyku anlarında yatma halinde zikretmek.Böylece her anımızda Allah’ı ...


devamı için tıklayınız

Halvet Der Encümen (El kârda,gönül yarda)


Sufiyye ıstılahında halvet,saliklerin ibadet için çekildikleri tenha yer demektir.Encümen ise, insanların toplu bulundukları yer , yahut topluluk manasınadır.

Bu terimin manası şudur:Salik halk arasında iken ,insanlar içinde iken her an Allah ile beraber olmalıdır.’’Herkesle beraber fakat yalnız olmak’’ sözü bunu anlatır.Bu durumda halvet der encümen murakabe manasına gelir.Salik, insanlarla beraber olmasına rağmen insanların onun kalbine muttali olmaması lazımdır.O, Allah ile beraber olmalı fakat bunu etrafına sezdirmemelidir. (Muhammed b.Abdullah el Hani Hazretleri ...


devamı için tıklayınız

Huş Der Dem (Her Nefesin Farkında Olmak)


İrademiz dışında yaptığımız nefes alma  halinin çoğu zaman farkında bile olmayız. Hûş der-dem prensibi, bu sıradanlığı aşıp, gafletten sakınarak, farkındalığı artırmamızı  istiyor bizden. Nakşibendiyye'de  nefesi muhafaza ( nefesin hakkına riayet yahut nefesten haberdar olma), yol almanın esası sayılmıştır.
Şah-ı Nakşibend (k.s) der ki: “Bizim terbiye yolumuz, nefeslere varana kadar her anını uyanık geçirme üzerine kurulmuştur. Uyanık sufi, iki nefes arasını bile zikirle geçirir.”


Böyle bir farkındalık niçin yaşadığımızı ...


devamı için tıklayınız

Nazar Ber kadem (Bakışını kendi adımlarına yöneltmek )


Nazar lügatte göz atmak, mülahaza,bakmak, imrenerek bakmak, iltifat, yan bakış,kötü bakış gibi anlamları;  ber,  üzerinde, taraf  gibi anlamları; kadem, ise ayak, adım gibi anlamları ihtiva etmektedir.

Muhammed b.Abdullah el Hani Hazretlerinin (k.s)  Adab isimli eserinde şöyle denilmektedir:’’Salik yolda yürürken ayaklarının ucuna bakarak yürümelidir ki gözü etrafa takılmasın .Çünkü ayaklarının ucuna bakarak yürümezse gözü etrafa takılır, bu ise kalbi perdeler.Kalbdeki perdelerin çoğu bir takım resimler , suretlerdir ki ...


devamı için tıklayınız

Vukuf-i Kalbî (Kalbinin Hallerini Bilmek)


Kalb, lugatta her şeyin ortası,bir halden diğer bir hale çevirme,değiştirme,imanın mahalli,bir şeyin içini dışına ve dışını içine çevirmek; vukuf ise bir şeyi bilme,bir hâlde kalma durma, duruş anlamlarına gelmektedir.

Kalbler etkiye açıktır. Peygamberimizin ifadesi ile “Öyle ki, kalb çölde rüzgarların sağa sola savurduğu bir kuş tüyü gibi sürekli değişir" buyurulmaktadır.Gözün gördüğü, kulakların duyduğu her şeyde kalbin meşguliyeti vardır.Bu meşguliyetler, kalblerden silinip atılmazsa, Allah ile aramızdaki en azim perdeyi meydana getirecektir.Bu nedenle ...


devamı için tıklayınız
12
Yukarı Çık