Efendimiz'den Ümmetine Üç Hediye


Peygamber (s.a.v) Efendimiz'den zuhur eden mucizelerden biri de Mi'râc olayıdır. Hz. Ali (r.a)'ın ablası Ümmühânî'nin evinden bir gecede Kâbe'ye, oradan Kudüs'deki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesidir.  Burada Mi'râc olayı vuku bulmuş, Efendimiz (sav) Allah-ü Teâlâ ile yüz yüze görüşmüştür.  

           Mirâc’tan ümmetine üç büyük hediye getirmiştir. Bu üç hediye kıyamete kadar gelecek her mümine verilmiş en büyük hediyelerdir. Bunların bu  gecede ikram edilmesinin özel bir manası vardır. Onlar olmadan manevi miraç, yani Yüce Allah'a yakınlık olmaz.

1-)Birincisi mü’minin miracı olan günde beş vakit namazdır.


         Namaz, kul ile Rabbinin özel buluşma anıdır. Kul namaza durduğu zaman, onunla Rabbi arasındaki bütün perdeler kaldırılır, Yüce Allah özel olarak kuluna yönelir, onun okuduğu Kur'an'ı dinler, yaptığı zikri över, üzerine bol bol rahmet, feyiz ve nur döker, kulun da bunun farkında olmasını ister. Herkes kalbinin uyanıklığı kadar bu ilâhi yakınlığı ve özel ilgiyi fark eder. Efendimiz s.a.v., kulun Yüce Allah'a en yakın olduğu anın secde anı olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Ebu Davud, vd.)

          Namazı cennetin anahtarı olarak belirlemiştir. (Tirmizî, Ahmed)

         Namazda amaç; Mi'râc'tır, Mi'râc'dan amaç; Allah'ı bâtınında müşahede etmektir. İmam-ı Ali (k.v.)'nin meşhur bir sözü var: 'Görmediğim bir İlaha ibadet etmiyorum.'  Namazın amacı Allah-u Teâlâ ile doğrudan rabıta kurmaktır. Bu makama miracın son sahnesi olan 'makam-ı müşahede 'demişlerdir. Sevilenin, güzelliğinin müşahede edildiği, O’nunla  olan sohbetin hakikatini yaşayarak kılınan namaz hakiki namazdır.

         Miraç gecesinde namazın müminlerin üzerine farz kılınması Efendimiz (s.a.v)'in duasının bir neticesidir. Resul-u Ekrem Efendimiz (s.a.v) hiçbir zaman kendi adına bir şey istemediği için Rabbine en yakın olduğu o anda O’ndan, miracı ümmetine de yaşatmasını diledi. Habibinin duasını kabul ederken Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: 'O zaman, onlar da namaz kılacaklar.' İşte namaz bundan dolayı müminin miracıdır. Efendimiz (s.a.v) ise şöyle anlatır: 'Kalbim bu ibadet şekillerini şiddetle arzuluyordu. Bu arzumdan ötürü Rabbim yedi kat semavatta ibadet eden meleklerin çeşitli ibadet şekillerini bir araya getirdi ve ümmetimin üzerine farz olan bir ibadet haline koydu. Ümmetimden her kim bu beş vakit farz namazı dosdoğru kılarsa yedi kat semavattaki meleklerin ibadeti gibi ibadet etmiş olur.'Namaz ile onun ümmetine dâhil olan herkesi miracı yaşama şerefine nail eden onun arzusudur.  O zaman, namazı kılarken , Efendimiz (s.a.v)'in 'gözümün nuru' diye tabir ettiği namazdan aldığı lezzete de ortak oluruz.

         Allahu Tealâ , Habibini s.a.v. Miraç'ta huzuruna alınca, Efendimiz Yüce Allah'a selam verdi; Zât-ı Bâri'yi övdü. Yüce Mevlâ da Habibine: “Ey Rasulüm ! Bütün selam, rahmet ve bereketim senin üzerine olsun” buyurdu. İşte o en özel ve mahrem anda Efendimiz s.a.v., dostlarını ve sevdiklerini unutmadı: “ Ya Rabbi! Selamın bizim ve salih kullarının üzerine olsun” diyerek, hem diğer peygamber kardeşlerini, hem de ümmetinin salihlerini o makamda zikretti. Namazda okuduğumuz “tahiyyat” işte bu dua ve selamlaşmayı anlatmaktadır. Bu tahiyyatı okuyan ümmetin de Yüce Peygamberini hatırlaması, selam verirken kalbini uyanık tutup onun zât-ı âlisine selam veriyor olduğunu bilmesi, O'nun bu vefasına karşı bir vazifedir.
 
 

2-)İkincisi bize Rabbimize nasıl niyaz edeceğimizi öğreten ve  “Âmenerresûlü” olarak bilinen Bakara sûresinin son iki âyetidir.

         Bu ayetler iman esaslarını ve ilâhi duaları içermektedir. “Âmenerrasulü” ile başlayan bu iki ayet, Yüce Rabbimiz'in bu ümmete özel ikramıdır. Bu ümmete gücünün üstünde yük yüklenmemiş ve ibadet emredilmemiştir. Ayrıca bu ümmetin unutarak veya yanılarak yaptığı kusurları affedilmiştir. Rasulullah s.a.v. Efendimiz bu ayetlerin, kendisine Arş'ın altındaki bir hazineden verildiğini, onların daha önceki hiçbir peygambere verilmediğini belirtmiştir. (Ahmed, Hakim, Beyhakî, vd.)

          Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

           Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (El Bakara 285-286)
(Amin)

        Bu ayetleri gece okumak tavsiye edilmiştir. Bu ayette yapılan duaların Allah tarafından kabul edildiği müjdelenmiştir. Onların okunduğu evde şeytanın duramayacağı belirtilmiştir. Rasulullah s.a.v. Efendimiz bu ayetlerin hem Kur'an, hem dua, hem salât /rahmet olduğunu bildirmiştir. Onları okuyanı cennete götüreceğini ve Yüce Rahman'ı razı edeceğini müjdelemiştir. Bu iki ayetin öğrenilmesi, hanım ve çocuklara öğretilmesi tavsiye edilmiştir. (Bkz: Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensûr; İbnu Kesir, Tefsir)

3-)Üçüncüsü ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedileceği müjdesidir.


         Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, herşeyi işiten, her şeyi gören Odur. (İsra 1)
Hazreti Peygamber ertesi gün İsra ve mirac olayını Mekke’lilere anlatınca hakikat bir daha tecelli etti ve yürekler iman ile küfür arasında dalgalandı, Ebubekir Sıddık oldu, diğerleri karanlıklara dalıp kayboldu.

 


                                                             

  Mirac bir kere yaşanmamıştır…

          Hz. Rasulullah s.a.v. Efendimiz bu mucizeyi saadetli ruh ve cesediyle birlikte yaşamış, görmüş ve tatmıştır.Bu mucize, bu şekliyle dünyada hiçbir peygambere verilmemiş, başka kimseye de verilmeyecektir. Fakat Allahu Tealâ, salih kullarına farklı boyut ve şekillerde miracın bir numunesini yaşatmaktadır. Yüce Allah,bu dünyada  terbiye olup,  ilâhi huzurda kabul görecek güzelliğe ulaşan dostlarını, doyumsuz dostluğu ve mekândan münezzeh yakınlığı ile şereflendirmektedir. Yüce Allah kullarını buna davet etmiş ve o makama çıkanlara Kur’an-ı Hakim’de “mukarrebun” ismi verilmiştir (Vakıa,12).

          Hadislerde bu hal, ihsan ve müşahede makamı olarak tanıtılmıştır. Tasavvufta bu terbiyeye Seyr u sulûk ismi verilir. Arifler, Yüce Allah’ı tanımaya marifetullah, O’na ulaşmaya vuslat, bütün benliği ve sevgisi ile ilâhi muhabbet içinde kaybolmaya Fenafillah,  Hepsi, ilâhi yakınlığı, aşkı ve dostluğu ifade eder.

           Rabbimiz, mirac niyetiyle yapacağımız bu ibadetleri kendisine yakınlık kurmaya vesile etsin İnşaallah…

Yukarı Çık